Wydziały

Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uczelni. Jego zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej. W ramach wydziałów mogą być tworzone oddziały kierowane przez prodziekanów.

Wydziałem kieruje Dziekan, który jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów danego wydziału. Do kompetencji Dziekana należy w szczególności:

 • reprezentowanie Wydziału na zewnątrz,
 • zapewnianie realizacji uchwał Rady Wydziału,
 • wyznaczanie zakresów działań Prodziekanów,
 • powoływanie Komisji Dziekańskich oraz Pełnomocników Dziekana,
 • dysponowanie środkami finansowymi Wydziału, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Wydziału,
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału,
 • podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału,
 • ustalanie szczegółowego planu zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale i dokonywanie rozdziału tych zajęć między jednostki organizacyjne Wydziału,
 • podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi Wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi,
 • dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów.

Ponadto Dziekan realizuje politykę personalną Wydziału, występuje z wnioskami o mianowanie na stanowiska profesora zwyczajnego oraz profesora nadzwyczajnego, a także występuje z wnioskiem o mianowanie lub zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na inne stanowiska nauczycieli akademickich Wydziału. Dziekan organizuje również konkursy na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału oraz na stanowiska nauczycieli akademickich.

Najwyższym organem kolegialnym oraz gremium naukowym Wydziału jest Rada Wydziału, która jest odpowiedzialna za jakość życia akademickiego Wydziału. W skład Rady Wydziału wchodzą:

 • Dziekan jako przewodniczący,
 • Prodziekan lub Prodziekani,
 • profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Wydziale,
 • wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wydziale w liczbie stanowiącej 10% składu Rady,
 • przedstawiciele studentów i doktorantów Wydziału w liczbie stanowiącej 20% składu Rady, w tym 1 doktorant,
 • wybrani przedstawiciele zatrudnionych w Wydziale pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, w liczbie stanowiącej 3% składu Rady.

Do kompetencji Rady Wydziału należy w szczególności:

 • ustalanie ogólnych kierunków działalności Wydziału;
 • uchwalanie programów nauczania realizowanych na Wydziale;
 • uchwalanie planów i programów studiów doktoranckich;
 • uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;
 • ustalenie podziału środków finansowych przydzielonych Wydziałowi;
 • ocena działalności Dziekana oraz zatwierdzanie rocznego sprawozdania Dziekana z Działalności Wydziału;
 • wnioskowanie i opiniowanie wniosków Dziekana w sprawach dotyczących organizacji i rozwoju Wydziału oraz jego funkcjonowania;
 • opiniowanie wniosków Dziekana w sprawie tworzenia, przekształcania, łączenia i znoszenia jednostek organizacyjnych w ramach Wydziału;
 • ocenianie działalności jednostek organizacyjnych Wydziału;
 • działanie na rzecz zapewnienia właściwych warunków i kierunków rozwoju młodej kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału;
 • przedstawianie Senatowi wniosków dotyczących:
  • kierunków studiów;
  • zasad, trybu przyjmowania i zakresu egzaminu wstępnego oraz limitu przyjęć na studia;
  • rozpoczęcia nauczania studentów w ramach studiów niestacjonarnych;
 • opiniowanie wniosków Dziekana w sprawach:
  • powoływania kierowników katedr, klinik, zakładów – wyłonionych w drodze konkursu,
  • nagród, których regulamin tego wymaga;
  • urlopów naukowych dla nauczycieli akademickich;
  • tworzenia stanowisk profesorskich;
 • przeprowadzanie przewodów doktorskich i nadawanie stopni naukowych doktora;
 • przeprowadzanie przewodów habilitacyjnych i nadawanie stopni naukowych doktora habilitowanego;
 • podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu naukowego profesora;
 • wyrażanie zgody na mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego oraz profesora nadzwyczajnego;
 • opiniowanie wniosków Dziekana o mianowanie lub zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowiska: adiunkta, asystenta, st. wykładowcy, wykładowcy i lektora, zatrudnianych w wydziałowych jednostkach organizacyjnych;
 • wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim, z wyjątkiem profesora;
 • przeprowadzanie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów i tytułów naukowych uzyskanych w szkołach wyższych za granicą, zgodnie ze szczegółowymi przepisami w tej sprawie;
 • wnioskowanie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa.

Rady Wydziałów mogą powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.

Szczegółowe przepisy dotyczące funkcjonowania Wydziałów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym można znaleźć w treści Statutu Uczelni.