Regulaminy

 


Regulaminy dotyczące studiów, studentów i kandydatów

Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wprowadzony na mocy uchwały nr 54/2019 Senatu WUM) - obowiązujący od 1 października 2019 r.
[pobierz PDF]

 • uchwała nr 54/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawski
  [pobierz PDF]
   

Regulamin studiów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wprowadzony na mocy uchwały nr 48/2018 Senatu WUM)
[pobierz PDF]

 • uchwała nr 48/2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Warszawski
  [Pobierz PDF]
 • załącznik nr 1 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na I Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 2 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na II Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF
 • załącznik nr 3 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 4 (Regulamin Indywidualnego Program Studiów (IPS) na Wydziale Nauki o Zdrowiu)
  [pobierz PDF
 • załącznik nr 5 (Regulamin Indywidualnego Programu Studiów (IPS) na Wydziale Farmaceutycznym)
  [pobierz PDF
 • załącznik nr 6 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na I Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 7 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na II Wydziale Lekarskim)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 8 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 9 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Nauki o Zdrowiu
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 10 (Procedura przyznawania Indywidualnego Planu Studiów na Wydziale Farmaceutycznym
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 11 (Procedura oceniania studentów)
  [pobierz PDF]
  • załącznik nr 1 (Regulamin Egzaminów Pisemnych)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 2 (Regulamin Egzaminów Testowych)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 3 (Regulamin Egzaminów Elektronicznych)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 4 (Regulamin Egzaminów Ustnych)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 5 (Regulamin Egzaminów Praktycznych)
   [pobierz PDF]
 • załącznik nr 12 do Regulaminu Studiów Warszawskiego
  [pobierz PDF]
   

Regulamin Wydziałowych Studiów Doktoranckich w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF

Regulamin studiów podyplomowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF

 • załącznik nr 1 – Wzór rocznego sprawozdania kierownika studiów podyplomowych
  [pobierz PDF]  

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF

Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]


Wzory wniosków i oświadczeń w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studenta/doktoranta
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla niepełnosprawnych studentów/doktorantów
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Wniosek o przyznanie zapomogi dla studenta/doktoranta
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów podlegających opodatkowaniu
  [pobierz PDF] [ pobierz RTF
 • Oświadczenie o nie uzyskaniu dochodów niepodlegających opodatkowaniu
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki 
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Oświadczenie o źródle uzyskanego dochodu
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
  [pobierz plik PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu nie podlegającego opodatkowaniu tj. z działalności rolniczej oraz innych dochodów
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie studenta o ukończeniu studiów
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie doktoranta o ukończeniu studiów doktoranckich
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta dla studenta cudzoziemca
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Oświadczenie na wakacje dla stypendystów RP spoza Europy - cudzoziemcy stypendyści RP
  [pobierz PDF] [pobierz RTF
 • Oświadczenie studenta/doktoranta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Oświadczenie członka rodziny studenta/doktoranta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego członka rodziny studenta/doktoranta dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

Regulamin mieszkańców domów studenckich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF] ,zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4

Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]

Regulamin przyznawania dofinansowania ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącymi osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
[pobierz PDF]

 • załącznik nr 1 (Wniosek o przyznanie dofinansowania)
  [pobierz PDF
 • załącznik nr 2 (Karta realizacji zadań)
  [pobierz pdf]


Regulaminy dotyczące spraw pracowniczych

Regulamin Organizacyjny WUM (wprowadzony zarządzeniem nr 89/2019 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 12 lipca 2019 r.)
[pobierz PDF]

 • Załącznik 1 do regulaminu – schemat organizacyjny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  [pobierz PDF
 • Załącznik 2 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych bezpośrednio Rektorowi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 3 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 4 do regulaminu – schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Nauki i Transferu Technologii
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 4a do regulaminu – schemat organizacyjny Biblioteki Uczelnianej
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 5 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Personalnych i Organizacyjnych
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 6 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Prorektorowi ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 7 do regulaminu - wykaz jednostek podprządkowanych Dziekanom i pozostałych jednostek wraz z danymi teleadresowymi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 8 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kanclerzowi
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 9 do regulaminu - schemat organizacyjny jednostek podporządkowanych Kwestorowi
  [pobierz PDF]

 

Regulamin pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 • Załącznik 1 – Równe traktowanie w zatrudnieniu
  [pobierz pdf]
  Załącznik 2 – Przeciwdziałanie mobbingowi
  [pobierz pdf]
 • Załącznik 3 – Terminarz wypłat wynagrodzeń
  [pobierz pdf]
 • Załącznik 4 – System czasu pracy
  [pobierz pdf]

 

Regulamin wynagradzania pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]

 • załącznik nr 1 (Zasady tworzenia planu wynagrodzeń osobowych oraz zasady finansowania wynagrodzeń pracowników)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 2 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach: badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 3 (Miesięczne stawki dodatku funkcyjnego i zadaniowego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcje kierownicze)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 4 (Miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników administracyjnych,  bibliotecznych, naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i obsługi
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 5 (Stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie zajęć dydaktycznych sportowych organizowanych   przez Akademicki Związek Sportowy)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 6 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach angielskojęzycznych)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 7 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne zrealizowane na studiach niestacjonarnych (dawniej zaocznych)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 8 (Stawki wynagrodzenia za promotorstwa i recenzje oraz prace w komisjach habilitacyjnych
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 9 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone w ramach kształcenia podyplomowego
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 10 (Stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone na kursach i szkoleniach w ramach Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Premed College oraz Preparatory School oraz za przeprowadzenie egzaminów językowych do specjalizacji)
  [pobierz PDF]
 • załącznik nr 11 (Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne niewliczane do pensum)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 12 (Wniosek o przyznanie premii z działalności usługowej)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]
 • załącznik nr 13 (Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego)
  [pobierz PDF] [pobierz XLS]

 

Regulamin świadczeń socjalnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF

 • Załącznik 1 – Tabela dofinansowania na rok 2019 dla pracowników, emerytów, rencistów, dzieci
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 2 – Wniosek o przyznanie dofinansowania za samodzielnie zorganizowany wypoczynek
  [pobierz PDF] [pobierz XLS
 • Załącznik 3 – Wniosek o dofinansowanie wypoczynku emeryta, rencisty i członków jego rodziny
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Załącznik 4 – Wniosek o refundację wykupionego skierowania na zimowisko, wczasy, kolonie, obóz dla dziecka
  [pobierz PDF] [pobierz XLS ]
 • Załącznik 5 – Wniosek o przyznanie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Załącznik 6 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do działalności sportowo-rekreacyjnej
  [pobierz PDF] [pobierz XLS ]
 • Załącznik 7 – Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]
 • Załącznik 8 – Wniosek o przyznanie dofinansowania do czesnego za żłobek/przedszkole
  [pobierz PDF] [pobierz RTF]

Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych pracownikom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
[pobierz PDF

Polityka rekrutacji pracowników WUM
[pobierz PDF

Zasady i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska mianowanych nauczycieli akademickich, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych uczelni
[pobierz PDF

Dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli 
[pobierz PDF

Zasady przyznawania okularów korygujących pracownikom WUM
[pobierz PDF]

Regulamin konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF]  

Regulamin konkursów na stanowiska kierowników i ordynatorów-kierowników jednostek organizacyjnych I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego
[pobierz PDF

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
[pobierz PDF

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 
[pobierz PDF

Rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów doktorskich 
[pobierz PDF

Regulaminu przyznawania stypendiów doktorskich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
[pobierz PDF]

Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[pobierz PDF

 • Załącznik 1 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska kierownika i z-cy kierownika)
  [pobierz PDF
 • Załącznik 2 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska administracyjnego i bibliotecznego)
  [pobierz PDF]
 • Załącznik 3 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska inżynieryjno-technicznego i naukowo-technicznego)
  [pobierz PDF]
 • Załącznik nr 4 (Arkusz oceny okresowej dla stanowiska pracownika obsługi)
  [pobierz PDF


 

Regulaminy dotyczące zamówień publicznych

Regulamin składania i obiegu wniosków dotyczących zamówień oraz udzielania zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ wersja w pliku PDF

 

Regulamin pracy komisji przetargowej
[ wersja w pliku PDF ]

Regulamin udzielania zamówień publicznych bez zastosowania przepisów ustawy - Prawo Zamówień Publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ wersja w pliku PDF

Oświadczenie składane na podstawie Paragrafu I ust 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych
[Pobierz plik PDF] [Pobierz plik RTF]

Oświadczenie składane na podstawie Paragrafu I ust 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dla zamówień realizowanych ze środków pochodzących ze środków unijnych.
[Pobierz plik PDF] [Pobierz plik RTF]

Notatka służbowa
[ wersja w pliku PDF ] [wersja w pliku RTF ]

Wzór Zarządzenia
[wersja w pluku PDF ] [wersja w pliku RTF]

Wzór Protokołu Postępowania
[wersja w pliku PDF] [wersja w pliku RTF]


Regulamin dotyczący projektów

 • Jednolity tekst Regulaminu realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (uwzględniający zmiany wprowadzone: zarządzeniem nr 77/2010 Rektora WUM z dnia 2.09.2010 r.; zarządzeniem nr 31/2011 Rektora WUM z dnia 31.05.2011 r., zarządzeniem nr 3/2014 Rektora WUM z dnia 23.01.2014 r., zarządzeniem nr 34/2015 Rektora WUM z dnia 12.05.2015 r. oraz zarządzeniem nr 50/2018 Rektora WUM z dnia 29.05.2018 r.) oraz zarządzeniem nr 86/2018 Rektora WUM z dnia 10.08.2018 r.
  [ wersja w pliku PDF ]
  • załącznik nr 1 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Inicjatywa projektowa”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 1a do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Źródła finansowania kosztów w projektach”)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]
  • załącznik nr 2 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zarządzenie Rektora w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu")
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 3 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Metryka projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 4 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Struktura konta pozabilansowego, budżet, ankieta VAT)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]
  • załącznik nr 5 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Instrukcja realizacji i kontroli wydatków oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ramach projektów)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 6 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym)
   [pobierz PDF]
  • załącznik nr 7 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o zatrudnienie pracownika dla potrzeb projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 8 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta pracy”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik 9 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Godzinowe stawki wynagrodzenia uzupełniającego)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik 10 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego za pracę przy realizacji projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 11 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Wniosek o przyznanie dodatku specjalnego za pracę przy realizacji projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]
  • załącznik nr 12 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Zlecenie wypłaty wynagrodzenia uzupełniającego/dodatku specjalnego”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 13 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta zamknięcia projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz RTF]
  • załącznik nr 14 do Regulaminu realizacji projektów w WUM (Formularz „Karta monitoringu trwałości projektu”)
   [pobierz PDF] [pobierz XLS]


Inne regulaminy

Regulamin wyborów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ wersja w pliku PDF ]

Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
[ pobierz plik PDF ]

Regulamin korzystania i wynajmu pomieszczeń, powierzchni i wyposażenia budynku Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
[ pobierz plik PDF ] [ pobierz plik RTF ]