Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

I Biotechnologiczna Konferencja Naukowa

9 czerwca 2017 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się I Biotechnologiczna Konferencja Naukowa „Biotechnologia roślin – perspektywy i wyzwania” poświęcona pamięci prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej. 

Spotkanie zostało zainicjowane przez pracowników naukowych Zakładu Biologii Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Leczniczych WF WUM, którym profesor Furmanowa kierowała 29 lat. Współorganizatorami wydarzenia byli: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,  Komitet Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk oraz wchodząca w skład ww. Komitetu, Komisja Leku Naturalnego i Biotechnologii.

Tematem konferencji była  „Biotechnologia roślin – perspektywy i wyzwania”. Rośliny są podstawowym źródłem pozyskiwania substancji biologicznie czynnych o potencjalnym zastosowaniu w lecznictwie, kosmetologii i w innych dyscyplinach naukowych. Obecnie, obserwuje się znaczne zainteresowanie i powrót do leku pochodzenia roślinnego. W Polsce na wielu uniwersytetach i na uniwersytetach medycznych funkcjonują jednostki badawcze odnoszące liczne sukcesy w zakresie biotechnologii roślin.

Głównym celem konferencji było poszerzenie wiadomości z zakresu zastosowania technik biotechnologicznych do intensyfikacji wytwarzania metabolitów wtórnych w roślinnych kulturach in vitro oraz dyskusja nad nowoczesnymi trendami wykorzystania roślinnych kultur in vitro. Podczas konferencji prezentowane były wyniki badań naukowych przez zaproszonych naukowców, w tym badaczy Wydziału Farmaceutycznego mających wybitne osiągnięcia w tym zakresie. Udział w konferencji przyczynił się do wymiany doświadczeń oraz do podjęcia współpracy lub też jej kontynuacji między krajowymi ośrodkami badawczymi.

W spotkaniu wzięli udział także młodzi naukowcy – z myślą o nich w programie umieszczono sesję dla doktorantów i studentów z kół naukowych.

Ważną, dla środowiska farmaceutycznego oraz pracowników Wydziału Farmaceutycznego, częścią konferencji było uroczyste nadanie pracowni mikroskopowej imienia prof. Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej. W pracowni tej odbywają się zajęcia z dwóch przedmiotów biologii i botaniki farmaceutycznej oraz zajęcia z farmakognozji. Nadając pracowni dydaktycznej imię profesor Mirosławy Goleniewskiej-Furmanowej uhonorowano pamięć, o wspaniałym nauczycielu akademickim mającym zawsze na względzie rozwój i dobro studentów.

Nowatorski dorobek naukowy prof. Furmanowej obejmuje około 200 pozycji, głównie o charakterze fitochemicznym i biotechnologicznym, z czego większość została opublikowana w czasopismach o zasięgu światowym. Dorobek ten, stanowiący pokłosie  50 lat pracy, wniósł istotny wkład w rozwój nauk farmaceutycznych w Polsce i na świecie. Tematyka prac badawczych, w pierwszym okresie działalności naukowej prof. Furmanowej, dotyczyła historii botaniki, cytologii roślin i ich klasyfikacji metodą taksonomii numerycznej. Następnie głównym kierunkiem badań naukowych stały się kultury tkankowe in vitro i biotechnologia roślin. Prof. Mirosława Furmanowa była organizatorką kilku konferencji naukowych zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Jako pierwsza w Polsce, wprowadziła na Wydział Farmaceutyczny w Warszawie nowoczesny wówczas kierunek badań kultury tkankowe in vitro, a następnie biotechnologię roślin leczniczych. Poza pracą naukową i dydaktyczną prof. Mirosława Furmanowa była bardzo zaangażowana w działalność organizacyjną na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni oraz Towarzystw Naukowych. W latach 1972-1981 sprawowała funkcję Prodziekana ds. dydaktyczno-wychowawczych, a następnie w latach 1981-1987 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego naszej Uczelni. Profesor Mirosława Furmanowa była niezrównanym promotorem badań w zakresie biotechnologii roślin leczniczych. Zapisała się w pamięci jako człowiek, o wielkiej wiedzy, szlachetny i nieprzeciętny. Potrafiła każdemu zaszczepić cząstkę swojej pasji naukowej i jednocześnie z ogromną życzliwością pomagała innym w rozwoju naukowym.

Komitet Organizacyjny Konferencji

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg
013.jpg
014.jpg
015.jpg
016.jpg
017.jpg
018.jpg
019.jpg
020.jpg
021.jpg
022.jpg
023.jpg
024.jpg
025.jpg
026.jpg
027.jpg
028.jpg
029.jpg
030.jpg
031.jpg
032.jpg
033.jpg
034.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube